Phổ quát hóa quyền tự do kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM