Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Tổng kết thi hành Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM