Công nhận thỏa thuận mua bán tài sản đang bị kê biên có trái với quy định của pháp luật hay không > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM