Chương trình "Trao tặng nhà tình thương 2008" > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM