Phán quyết số 45 - Tranh chấp trong hợp đồng li xăng liên quan đến việc lựa chọn luật < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM