Phán quyết số 10 - Tranh chấp trong hợp đồng mua bán trang thiết bị < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM