Phán quyết số 37 - Tranh chấp trong hợp đồng thuê tàu chở gạo > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM