Phán quyết số 38 - Tranh chấp trong hợp đồng khảo sát thiết kế > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM