Phán quyết số 21 - Tranh chấp trong hợp đồng mua bán thép phế liệu < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM