Tư vấn thường xuyên > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM

Tư vấn thường xuyên

Vinalaw nhận tư vấn thường xuyên cho khách hàng tất cả các vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam trong quá trình doanh nghiệp của khách hàng tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu ba gói dịch vụ tư vấn thường xuyên sau:

1) Gói dịch vụ thứ nhất (một dịch vụ):

* Nội dung gói dịch vụ thứ nhất: Tư vấn pháp luật lao động

1.1 Vê vấn đề lao động: Tuyển dụng lao động; ký kết hợp đồng lao động; đăng ký lao động; việc áp dụng các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cho thôi việc, trợ cấp thôi việc đối với lao động người Việt Nam.

2) Gói dịch vụ thứ hai (hai dịch vụ):

* Nội dung gói dịch vụ thứ hai: Tư vấn pháp luật hợp đồng kinh doanh

2.1 Về hợp đồng kinh doanh: Xem xét và có ý kiến về mặt pháp lý đối với các hợp đồng của doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động mua bán với các doanh nghiệp Việt Nam.

2.2 Về vướng mắc trong hoạt động kinh doanh: Tư vấn cho khách hàng những nội dung thắc mắc liên quan đến pháp luật kinh doanh của Việt Nam.

3) Gói dịch vụ thứ hai (ba dịch vụ):

* Nội dung gói dịch vụ thứ ba: Tư vấn Quản trị lao động

3.1 Vê vấn đề lao động: Tuyển dụng lao động; ký kết hợp đồng lao động; đăng ký lao động; việc áp dụng các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cho thôi việc, trợ cấp thôi việc đối với lao động người Việt Nam.

3.2 Về chế độ độ báo cáo: Việc thực hiện các chế độ báo cáo của doanh nghiệp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam về hoạt động kinh doanh.

3.3 Về văn bản trả lời cho khách hàng: Xem xét và có ý kiến tất cả văn bản do doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động của khách hàng.

4) Gói dịch vụ thứ tư (bốn dịch vụ):

* Nội dung gói dịch vụ thứ tư: Tư vấn Quản trị kinh doanh

4.1 Về hợp đồng kinh doanh: Xem xét và có ý kiến về mặt pháp lý đối với các hợp đồng của doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động mua bán với các doanh nghiệp Việt Nam.

4.2 Về vướng mắc trong hoạt động kinh doanh: Tư vấn cho khách hàng những nội dung thắc mắc liên quan đến pháp luật kinh doanh của Việt Nam.

4.3 Về chế độ độ báo cáo: Việc thực hiện các chế độ báo cáo của doanh nghiệp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam về hoạt động kinh doanh.

4.4 Về văn bản trả lời cho khách hàng: Xem xét và có ý kiến tất cả văn bản do doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động của khách hàng.

5) Gói dịch vụ thứ năm (năm dịch vụ):

* Nội dung gói dịch vụ thứ năm: Tư vấn Quản trị Lao động và kinh doanh

5.1 Vê vấn đề lao động: Tuyển dụng lao động; ký kết hợp đồng lao động; đăng ký lao động; việc áp dụng các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cho thôi việc, trợ cấp thôi việc đối với lao động người Việt Nam.

5.2 Về hợp đồng kinh doanh: Xem xét và có ý kiến về mặt pháp lý đối với các hợp đồng của doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động mua bán với các doanh nghiệp Việt Nam.

5.3 Về vướng mắc trong hoạt động kinh doanh: Tư vấn cho khách hàng những nội dung thắc mắc liên quan đến pháp luật kinh doanh của Việt Nam.

5.4 Về chế độ độ báo cáo: Việc thực hiện các chế độ báo cáo của doanh nghiệp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam về hoạt động kinh doanh.

5.5 Về văn bản trả lời cho khách hàng: Xem xét và có ý kiến tất cả văn bản do doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động của khách hàng.

6) Gói dịch vụ thứ sáu (sáu dịch vụ):

* Nội dung gói dịch vụ thứ sáu: Tư vấn Quản trị doanh nghiệp kinh doanh.1

6.1 Vê vấn đề lao động: Tuyển dụng lao động; ký kết hợp đồng lao động; đăng ký lao động; việc áp dụng các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cho thôi việc, trợ cấp thôi việc đối với lao động người Việt Nam.

6.2 Về hợp đồng kinh doanh: Xem xét và có ý kiến về mặt pháp lý đối với các hợp đồng của doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động mua bán với các doanh nghiệp Việt Nam.

6.3 Về vướng mắc trong hoạt động kinh doanh: Tư vấn cho khách hàng những nội dung thắc mắc liên quan đến pháp luật kinh doanh của Việt Nam.

6.4 Về chế độ độ báo cáo: Việc thực hiện các chế độ báo cáo của doanh nghiệp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam về hoạt động kinh doanh.

6.5 Về văn bản trả lời cho khách hàng: Xem xét và có ý kiến tất cả văn bản do doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động của khách hàng.

6.6 Cung cấp văn bản pháp luật: Cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động mua, bán, xuất nhập khẩu khi doanh nghiệp có yêu cầu cụ thể

7) Gói dịch vụ thứ bảy (bảy dịch vụ):

* Nội dung gói dịch vụ thứ bảy: Tư vấn Quản trị doanh nghiệp kinh doanh.2

7.1 Vê vấn đề lao động: Tuyển dụng lao động; ký kết hợp đồng lao động; đăng ký lao động; việc áp dụng các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cho thôi việc, trợ cấp thôi việc đối với lao động người Việt Nam.

7.2 Về hợp đồng kinh doanh: Xem xét và có ý kiến về mặt pháp lý đối với các hợp đồng của doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động mua bán với các doanh nghiệp Việt Nam.

7.3 Về vướng mắc trong hoạt động kinh doanh: Tư vấn cho khách hàng những nội dung thắc mắc liên quan đến pháp luật kinh doanh của Việt Nam.

7.4 Về chế độ độ báo cáo: Việc thực hiện các chế độ báo cáo của doanh nghiệp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam về hoạt động kinh doanh.

7.5 Về văn bản trả lời cho khách hàng: Xem xét và có ý kiến tất cả văn bản do doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động của khách hàng.

7.6 Cung cấp văn bản pháp luật: Cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động mua, bán, xuất nhập khẩu khi doanh nghiệp có yêu cầu cụ thể

7.7 Cử luật sư tham gia các cuộc họp nội bộ của quý công ty: Luật sư sẽ tham vấn cho doanh nghiệp giải quyết các vấn đề không thống nhất trong nội bộ liên quan đến pháp luật Việt Nam hay xử lý kỷ luật người lao động (nếu có yêu cầu)

8) Gói dịch vụ thứ tám (tám dịch vụ):

* Nội dung gói dịch vụ thứ tám: Tư vấn Quản trị doanh nghiệp kinh doanh.3

8.1 Vê vấn đề lao động: Tuyển dụng lao động; ký kết hợp đồng lao động; đăng ký lao động; việc áp dụng các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cho thôi việc, trợ cấp thôi việc đối với lao động người Việt Nam.

8.2 Về hợp đồng kinh doanh: Xem xét và có ý kiến về mặt pháp lý đối với các hợp đồng của doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động mua bán với các doanh nghiệp Việt Nam.

8.3 Về vướng mắc trong hoạt động kinh doanh: Tư vấn cho khách hàng những nội dung thắc mắc liên quan đến pháp luật kinh doanh của Việt Nam.

8.4 Về chế độ độ báo cáo: Việc thực hiện các chế độ báo cáo của doanh nghiệp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam về hoạt động kinh doanh.

8.5 Về văn bản trả lời cho khách hàng: Xem xét và có ý kiến tất cả văn bản do doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động của khách hàng.

8.6 Cung cấp văn bản pháp luật: Cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động mua, bán, xuất nhập khẩu khi doanh nghiệp có yêu cầu cụ thể

8.7 Cử luật sư tham gia các cuộc họp nội bộ của quý công ty: Luật sư sẽ tham vấn cho doanh nghiệp giải quyết các vấn đề không thống nhất trong nội bộ liên quan đến pháp luật Việt Nam hay xử lý kỷ luật người lao động (nếu có yêu cầu)

8.9 Cử luật sư tham gia các buổi làm việc với khách hàng của doanh nghiệp về các nội dung có liên quan  đến khiếu nại, tranh chấp tại văn phòng của doanh nghiệp (nếu có)

9) Gói dịch vụ thứ chín (chín dịch vụ):

* Nội dung gói dịch vụ thứ chín: Tư vấn Quản trị doanh nghiệp kinh doanh.4

9.1 Về vấn đề lao động: Tuyển dụng lao động; ký kết hợp đồng lao động; đăng ký lao động; việc áp dụng các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cho thôi việc, trợ cấp thôi việc đối với lao động người Việt Nam.

9.2 Về hợp đồng kinh doanh: Xem xét và có ý kiến về mặt pháp lý đối với các hợp đồng của doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động mua bán với các doanh nghiệp Việt Nam.

9.3 Về vướng mắc trong hoạt động kinh doanh: Tư vấn cho khách hàng những nội dung thắc mắc liên quan đến pháp luật kinh doanh của Việt Nam.

9.4 Về chế độ độ báo cáo: Việc thực hiện các chế độ báo cáo của doanh nghiệp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam về hoạt động kinh doanh.

9.5 Về văn bản trả lời cho khách hàng: Xem xét và có ý kiến tất cả văn bản do doanh nghiệp phát hành cho khách hàng liên quan đến hoạt động của khách hàng.

9.6 Cung cấp văn bản pháp luật: Cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động mua, bán, xuất nhập khẩu khi doanh nghiệp có yêu cầu cụ thể

9.7 Cử luật sư tham gia các cuộc họp nội bộ của quý công ty: Luật sư sẽ tham vấn cho doanh nghiệp giải quyết các vấn đề không thống nhất trong nội bộ liên quan đến pháp luật Việt Nam hay xử lý kỷ luật người lao động (nếu có yêu cầu)

9.8 Cử luật sư tham gia các buổi làm việc với khách hàng của doanh nghiệp về các nội dung có liên quan đến khiếu nại, tranh chấp tại văn phòng của doanh nghiệp (nếu có)

9.9 Cử luật sư tham gia các buổi làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại văn phòng của doanh nghiệp khi doanh nghiệp bị các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra (nếu có)

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết giá cả các dịch vụ nêu trên thông qua việc đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ theo hệ thống thư điện tử info@vinalaw.vn


𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 (𝑽𝒊𝒏𝒂𝒍𝒂𝒘 𝑭𝒊𝒓𝒎)

Với slogan: “Là điểm tựa của niềm tin”

??Phương châm làm việc: “Đừng bận tâm vì các vấn đề pháp lý của Quý khách hàng chính là công việc của chúng tôi”.
??Vinalaw luôn hoạt động với tôn chỉ đề cao pháp luật, uy tín, trung thực, bảo đảm lợi ích cao nhất của khách hàng trước pháp luật.
———————–
? 𝑪𝒂𝒍𝒍 028.629. 119. 20 (Liên hệ tư vấn miễn phí).
———————–
? Số 17 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh.
? 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: fb.com/Vinalaw.vn
? 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: www.vinalaw.vn
? 𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: info@vinalaw.vn