Viên chức khoa học công nghệ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM