Mẫu đơn xin xác nhận con nuôi > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM

Mẫu đơn xin xác nhận con nuôi

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

 

                Kính gửi:[1] ……………………………………………………………………………………………………………..

       …………………………………………………………………………………………………………………………….                           

 

Chúng tôi/tôi là:

                                                   

Ông

 Họ và tên

 

Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên hệ

 

 

 

Điện thoại/fax/email

 

          Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

 

Họ và tên: …………………………………… Giới tính: …………………..……….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………………… Quốc tịch: ……………………………………….

Nơi thường trú: ………………….…………………………………………………….

 

Tình trạng sức khỏe: ……………………………………………..…………………..

 

Họ và tên cha: …………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………….

Dân tộc:…………………………………………. Quốc tịch: ………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………….

 và tên mẹ: ……………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………..

Dân tộc:…………………………………… Quốc tịch: ……………………………………….

.Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………

 Họ và tên, nơi thường trú của cá nhân/tổ chức đang nuôi dưỡng/giám hộ trẻ em[2]: ……………………………………………………….

Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi: ………………………………..

Lý do xin nhận con nuôi:…………………………………………………..

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho…………………………………………………………..[3] nơi chúng tôi/tôi thường trú.

Đề  nghị[4] ……………………………………………………………………………….. xem xét, giải quyết.

 

                                    ………………, ngày ………….. tháng ……….. năm……………..

                                                   ÔNG                                             BÀ

 

 

                                  (Ký, ghi rõ họ tên)                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

[1]  Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

[2]  Không cần khai phần này nếu trẻ em đang sống cùng cha,mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì ghi tên, địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng. Trường hợp trẻ em đang sống cùng người giám hộ/người nuôi dưỡng, thì ghi họ tên, địa chỉ của người đang giám hộ/ nuôi dưỡng trẻ em.

[3]  Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

[4] Như kính gửi.

>>>> Các bào viết quan tâm khác: Các dịch vụ được cung cấp tại Vinalaw


𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 (𝑽𝒊𝒏𝒂𝒍𝒂𝒘 𝑭𝒊𝒓𝒎)

Với slogan: “Là điểm tựa của niềm tin”

??Phương châm làm việc: “Đừng bận tâm vì các vấn đề pháp lý của Quý khách hàng chính là công việc của chúng tôi”.
??Vinalaw luôn hoạt động với tôn chỉ đề cao pháp luật, uy tín, trung thực, bảo đảm lợi ích cao nhất của khách hàng trước pháp luật.
———————–
? 𝑪𝒂𝒍𝒍 028.629. 119. 20 (Liên hệ tư vấn miễn phí).
———————–
? Số 17 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh.
? 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: fb.com/Vinalaw.vn
? 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: www.vinalaw.vn
? 𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: info@vinalaw.vn