Bãi bỏ hàng loạt quy định phạt VPHC lĩnh vực xây dựng < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM