Vướng mắc, bất cập, kiến nghị hoàn thiện Pháp luật < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM