Phán quyết số 23 - Tranh chấp trong hợp đồng nhập khẩu qua uỷ thác > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM