Phán quyết số 35 - Tranh chấp trong hợp đồng thuê tàu liên quan đến việc không xếp hàng > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM