Phán quyết số 50 - Tranh chấp trong hợp đồng Liên doanh > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM