Phán quyết số 48 - Tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm thanh toán tiền vay < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM