Phán quyết số 26 - Tranh chấp trong hợp đồng mua bán liên quan đến việc lựa chọn luật < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM