Phán quyết số 47 - Tranh chấp trong hợp đồng lixăng liên quan đến quyết định gia hạn thời hạn bảo hộ bằng sáng chế < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM