Phán quyết số 46 - Tranh chấp trong hợp đồng lixăng liên quan đến việc sáng chế hết thời hạn bảo hộ < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM