Phán quyết số 18 - Tranh chấp trong hợp đồng mua bán xi măng < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM