Phán quyết số 49 - Tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm thanh toán tiền hàng < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM