Phán quyết số 22 - Tranh chấp trong hợp đồng mua bán phân bón urê > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM