ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 

BỘ TƯ PHÁP           

VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 BỘ XÂY DỰNG

  VỤ PHÁP CHẾ 

                          

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI đã thông qua Luật kinh doanh bất động sản.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Bất động sản đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế. Thị trường bất động sản là một thị trường đặc biệt, hàng hoá là bất động sản có giá trị rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế- xã hội.

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản ở nước ta, đặc biệt là thị trường nhà đất đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế- xã hội của đất nước, làm thay đổi bộ mặt đô thị và cả nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động và quản lý thị trường bất động sản ở nước ta thời gian qua còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế, phát sinh nhiều vấn đề gây bức xúc trong xã hội, cụ thể như sau:

Bất động sản nói chung, đặc biệt là nhà đất chưa được khai thác, sử dụng có hiệu quả, còn lãng phí, thất thoát. Hiện tượng tiêu cực, tham nhũng liên quan đến bất động sản đang gây bất bình trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân.

Thị trường bất động sản phát triển còn tự phát, thiếu lành mạnh, giao dịch “ngầm” vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Cung cầu về bất động sản bị mất cân đối, đặc biệt là nhà ở của nhân dân và cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu của thực tế. Tình trạng đầu cơ nhà đất, kích cầu ảo để nâng giá bất động sản làm cho thị trường “nóng, lạnh” thất thường, nhiều cơn sốt giá nhà đất đã xảy ra trong một số năm gần đây. Thông tin về bất động sản không đầy đủ, thiếu minh bạch và khó tiếp cận; các thủ tục trong giao dịch bất động sản còn phức tạp, phải qua nhiều khâu trung gian, tốn nhiều thời gian, chi phí giao dịch cao; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch không được đảm bảo, còn có hiện tượng lừa đảo trong kinh doanh bất động sản và dịch vụ môi giới bất động sản…

Nhiều yếu tố quan trọng có tính quyết định cho việc hình thành và hỗ trợ cho thị trường bất động sản vận hành như dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn, định giá bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản… chưa được pháp luật quy định và chưa có biện pháp quản lý làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển lành mạnh và vận hành bình thường của thị trường bất động sản. Sự tham gia của các tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng vào các giao dịch và thị trường bất động sản còn nhiều hạn chế cả về số lượng và nghiệp vụ, chưa đóng vai trò hậu thuẫn về vốn cho thị trường bất động sản phát triển.

Hệ thống pháp luật về bất động sản nói chung và kinh doanh bất động sản nói riêng tuy đã có nhưng còn tản mạn, chưa đầy đủ và không thống nhất, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế, làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản. Đến nay, nhà nước ta chưa có văn bản quy phạm pháp luật riêng, có giá trị pháp lý cao để điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản. Có một số quy định liên quan đến bất động sản nhưng còn rải rác ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Luật đất đai, Bộ luật dân sự, Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật thương mại… Các văn bản này mới chỉ quy định về bất động sản, quản lý bất động sản mà chưa có quy định điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản.

Quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản còn nhiều hạn chế, kém hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế. Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì đất đai, nhà ở, công trình xây dựng được giao cho nhiều cơ quan khác nhau quản lý. Hoạt động kinh doanh bất động sản chưa được giao cho một cơ quan thống nhất quản lý.

Cơ chế, chính sách quản lý về hoạt động kinh doanh bất động sản chưa rõ ràng, chưa đồng bộ và đủ mạnh, do đó, chưa phát huy nội lực và thu hút đầu tư trong kinh doanh bất động sản; đồng thời còn nhiều bất cập, gây trở ngại cho các giao dịch bất động sản, chưa tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ và lành mạnh.

Từ những vấn đề hạn chế, bất cập nêu trên và đòi hỏi bức thiết của thực tế xã hội, việc sớm ban hành Luật kinh doanh bất động sản là rất cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Luật kinh doanh bất động sản phải thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Luật kinh doanh bất động sản phải quán triệt các quan điểm của Đảng về phát triển thị trường bất động sản ở nước ta theo hướng: Chủ động phát triển vững chắc thị trường bất động sản bao gồm cả quyền sử dụng đất, có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; chăm lo giải quyết vấn đề nhà ở cho nhân dân, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng và kinh doanh nhà theo hướng dẫn và quản lý của nhà nước; từng bước mở thị trường bất động sản cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia đầu tư.

2. Luật kinh doanh bất động sản phải đảm bảo tạo môi trường pháp lý đầy đủ và đồng bộ để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, đảm bảo công khai, minh bạch các giao dịch trên thị trường bất động sản; thống nhất với các luật có liên quan đến bất động sản, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế và lộ trình hội nhập của nền kinh tế nước ta.

3. Luật kinh doanh bất động sản phải tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường bất động sản; tăng khả năng cung cấp hàng hoá bất động sản, nhất là nhà ở và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; góp phần bình ổn thị trường theo quy luật cung cầu, thực hiện chính sách xã hội.

4. Luật kinh doanh bất động sản phải đảm bảo nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản; phân định quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; thực hiện cải cách hành chính.     

III. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN:

Luật kinh doanh bất động sản gồm 6 chương, 81 điều.

Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

1.  Những quy định chung ( gồm 17 điều từ Điều 1 đến Điều 17)

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc hoạt động kinh doanh bất động; các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh; điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh; điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản; phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh; chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản; trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh bất động sản; mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền trước hoặc trả chậm, trả dần; hiệp hội bất động sản; các hành vi bị cấm và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản.        

2. Kinh doanh nhà, công trình xây dựng ( gồm 4 mục và 20 điều từ Điều 18 đến Điều 37)         

Mục 1. Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh gồm 4 điều (từ Điều 18 đến Điều 21)

 Mục này quy định về đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 đã quy định rõ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Mục 2. Mua bán nhà, công trình xây dựng gồm 6 điều (từ Điều 22 đến Điều 27)

Mục này quy định các nguyên tắc trong mua bán nhà, công trình xây dựng; bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán; quyền và nghĩa vụ của bên bán, quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng.

Mục 3. Thuê nhà, công trình xây dựng gồm 5 điều (từ Điều 28 đến Điều 32)

Mục này, quy định các nguyên tắc thuê nhà, công trình xây dựng; quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê, quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng.    

Mục 4. Thuê mua nhà, công trình xây dựng gồm 5 điều (từ Điều 33 đến Điều 37)

Thuê mua nhà, công trình xây dựng là hình thức kinh doanh bất động sản, theo đó bên thuê mua trở thành chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng đang thuê mua sau khi trả hết tiền thuê mua theo hợp đồng thuê mua.

Trong mục này, Luật kinh doanh bất động sản quy định các nguyên tắc thuê mua nhà, công trình xây dựng; quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê mua, quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng, cụ thể:

3. Kinh doanh quyền sử dụng đất ( gồm 6 điều từ Điều 38 đến Điều 43)

Chương này quy định các hình thức đầu tư tạo lập quỹ đất có hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; các hình thức chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê, bên thuê quyền sử dụng đất.        

 4. Kinh doanh dịch vụ bất động sản ( gồm 4 mục, 23 điều từ Điều 44 đến Điều 66)    

Kinh doanh dịch vụ bất động sản là các hoạt động hỗ trợ kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản, bao gồm các dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản.

Mục 1. Môi giới bất động sản gồm 7 điều (từ Điều 44 đến Điều 50)

Mục này quy định các nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản; nội dung môi giới; thù lao môi giới, hoa hồng môi giới; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản; chứng chỉ môi giới bất động sản.    

Mục 2.  Định giá bất động sản gồm 5 điều (từ Điều 51 đến Điều 55)

Định giá bất động sản là hoạt động tư vấn, xác định giá của một bất động sản cụ thể tại một thời điểm xác định.

Mục này quy định các nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản, chứng thư định giá bất động sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân định giá bất động sản; chứng chỉ định giá bất động sản.  

Mục 3. Sàn giao dịch bất động sản gồm 7 điều (từ Điều 56 đến Điều 62)

Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh bất động sản.

Mục này quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; điều kiện thành lập sàn, nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản; quyền và nghĩa vụ của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản.

 Mục 4.  Các dịch vụ bất động sản khác gồm 4 điều (từ Điều 63 đến Điều 66)

Mục này quy định về điều kiện, nội dung, hình thức, phạm vi, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản và quản lý bất động sản.

5. Hợp đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản ( gồm 13 điều từ Điều 67 đến Điều 79)

Chương này quy định các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản; giá mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản và giá kinh doanh dịch vụ bất động sản; thanh toán trong giao dịch bất động sản; hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;  hợp đồng thuê bất động sản;  hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng; hợp đồng môi giới bất động sản;  hợp đồng định giá bất động sản;  hợp đồng tư vấn bất động sản;  hợp đồng đấu giá bất động sản; hợp đồng quảng cáo bất động sản và hợp đồng quản lý bất động sản.

6.  Điều khoản thi hành ( gồm 2 điều Điều 80 và Điều 81)

Quy định hiệu lực thi hành và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản.      

IV. TỔ  CHỨC THỰC HIỆN

Để Luật kinh doanh bất động sản sớm đi vào cuộc sống, Quốc hội đã giao Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn để các ngành, các cấp và mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định trong Luật kinh doanh bất động sản. Bộ Xây dựng được Chính phủ giao nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thành việc soạn thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản để trình Chính phủ ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 (ngày Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành). Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu quan để tổ chức giới thiệu, tập huấn và quán triệt nội dung của Luật kinh doanh bất động sản cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành đến các địa phương và các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản.    

 

>>>>>>> Bài viết đáng quan tâm khác: Dịch vụ tư vấn thường xuyên được cung cấp bởi Vinalaw

——————–
𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 (𝑽𝒊𝒏𝒂𝒍𝒂𝒘 𝑭𝒊𝒓𝒎)

Với slogan: “Là điểm tựa của niềm tin”

??Phương châm làm việc: “Đừng bận tâm vì các vấn đề pháp lý của Quý khách hàng chính là công việc của chúng tôi”.
??Vinalaw luôn hoạt động với tôn chỉ đề cao pháp luật, uy tín, trung thực, bảo đảm lợi ích cao nhất của khách hàng trước pháp luật.
———————–
? Call: 028.629.119.20 (Liên hệ tư vấn miễn phí).
———————–
? Số 17 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh.
? 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: fb.com/Vinalaw.vn
? 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: www.vinalaw.vn
? 𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: info@vinalaw.vn