Phán quyết số 28 - Tranh chấp trong hợp đồng mua bán có quy định thư tín dụng không huỷ ngang > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM