Phán quyết số 25 - Tranh chấp trong hợp đồng hợp tác làm phim > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM