Phán quyết số 47 - Tranh chấp trong hợp đồng lixăng < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM