MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI DÂN VIỆT NAM < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM