Phán quyết số 24 - Tranh chấp trong hợp đồng mua bán thép < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM