LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM