Phán quyết số 17 - Tranh chấp trong hợp đồng mua bán cà phê > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM