Phán quyết số 2 - Tranh chấp trong hợp đồng mua bán và lắp dặt hệ thống HPA < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM