Phán quyết số 3 -Tranh chấp trong hợp đồng mua bán bột < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM