Phán quyết số 12 - Tranh chấp trong hợp đồng mua bán quần áo trẻ em > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM