Phán quyết số 13 - Tranh chấp trong hợp đồng mua bán máy đóng gói < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM