Phán quyết số 27 - Tranh chấp trong hợp đồng xây dựng có bảo đảm thực hiện > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM