Phán quyết số 33 - Tranh chấp trong hợp đồng thuê tàu liên quan đến khả năng đi biển của tàu > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM