Phán quyết số 4 - Tranh chấp trong hợp đồng mua bán giầy nữ < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM