Phán quyết số 44 - Tranh chấp trong hợp đồng lixăng liên quan đến việc thanh toán phí < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM