Phán quyết số 39 - Tranh chấp trong hợp đồng thầu phụ liên quan đến việc sửa đổi giá < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM